Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Výmena okien – ZŠ s MŠ Á. Fesztyho, Hurbanovo“

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo verejné obstarávanie formou prieskumu trhu na predmet zákazky: „Výmena okien – ZŠ s MŠ Á. Fesztyho, Hurbanovo“.

Lehota na predkladanie ponúk do 11. novembra 2020 23:59 hod..

Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Bc. Jozefa Vanka, telefón: +421 (0)35 3700 251, email: jozef.vanko@hurbanovo.sk v termíne od 4. novembra 2020 do 11. novembra 2020 do 17:00 hod.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk zo dňa 16.11.2020[195kB, .PDF]

Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ)[94kB, .PDF]

Výzva na predloženie ponúk[226kB, .PDF]

Príloha č.1 k výzve – Vzory dokumentov pre uchádzača[62kB, .DOCX]

Príloha č. 2 k výzve – Cenová ponuka uchádzača[72kB, .DOCX]


Zverejnené dňa: 4. november 2020, 16:53 hod. | Web@Social Media Administrator