Výzva na preskúmanie aktuálnosti Územného plánu mesta Hurbanovo | 2020

Na základe potrieb bola v rokoch 2017 až 2019 vypracovaná, prerokovaná a schválená Územnoplánovacia dokumentácia – Zmeny a doplnky územného plánu Hurbanovo č. 1/2018, ktorými sa doplnil územný plán mesta Hurbanovo v znení neskorších zmien, schválený 13.09.2007 uznesením č. 116/2007-MZ.

Podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, §§ 30, 31 orgán územného plánovania, ktorý obstaral územnoplánovaciu dokumentáciu, sústavne sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k zmene predpokladov, alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, alebo je potrebné jej zosúladenie so záväznou časťou nadradenej územnoplánovacej dokumentácie, orgán územného plánovania obstará doplnok alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie.

Obec a samosprávny kraj sú povinné pravidelne, najmenej však raz za štyri roky, preskúmať schválený územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo či netreba obstarať nový územný plán. Zmeny alebo doplnky záväznej dokumentácie schvaľuje orgán, ktorý schválil pôvodnú územnoplánovaciu dokumentáciu.

Mesto Hurbanovo navrhuje pri tejto aktualizácii územného plánu taktiež vyzvať obyvateľov mesta a organizácie sídliace na území mesta na zaslanie návrhov a pripomienok k Územnému plánu mesta Hurbanovo.

 

Na základe uvedených skutočností vyzývame obyvateľov mesta, organizácie sídliace na území mesta o zaslanie návrhov a pripomienok k Územnému plánu mesta Hurbanovo.

Vaše návrhy, pripomienky prosíme predložiť (písomne) do 30. septembra 2020 na Mestský úrad v Hurbanove, Komárňanská 91, 94701, Hurbanovo. Kontakt: Darina Mesárošová, tel.: +421 (0)35 3700 231

Všetky predložené pripomienky a návrhy budú následne preskúmané komisiami pri mestskom zastupiteľstve a spracovateľom dokumentácie. Pri zmenách, ktoré budú inicializovať občania alebo podnikatelia sa rozhodne o spôsobe financovania individuálne, vzhľadom na rozsah vyžadovaných zmien. Konečný spôsob financovania týchto zmien bude predložený na rokovanie MZ v Hurbanove. Kompletné návrhy prípadných zmien územného plánu budú predložené na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove. Následne sa pristúpi k obstarávaniu Zmien a doplnkov územného plánu Hurbanovo č.1/2020.


Dokumenty na stiahnutie:

Kompletná dokumentácia Územného plánu Mesta Hurbanovo GISPLAN[ .HTML]


Zverejnené na webových stránkach mesta Hurbanovo 15. júla 2020


Zverejnené dňa: 15. júl 2020, 9:48 hod. | Web@Social Media Administrator