Mesto Hurbanovo zrealizovalo v roku 2019 projekt s názvom „WiFi pre Hurbanovo“. Cieľom bolo vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života

wifi-pre-teba

Mesto Hurbanovo zrealizovalo v roku 2019 projekt s názvom „WiFi pre Hurbanovo“, ktorého cieľom bolo vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytujú bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom mesta k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. Všetky prístupové body sa identifikujú (SSID) ako WiFi pre Teba a po úspešnom pripojení sa každému užívateľovi zobrazí ako uvítacia stránka www.hurbanovo.sk.

Názov projektu: WIFI pre Hurbanovo,
Prijímateľ: Mesto Hurbanovo
Sídlo prijímateľa: Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo 1
Kód projektu v ITMS 2014+: 311071T157
Miesto realizácie projektu: mesto Hurbanovo
Poskytovateľ – Riadiaci orgán pre OPII: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Poskytovateľ – Sprostredkovateľský orgán pre OPII: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN
Zmluva: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071T157
Zmluva – dokument: https://hurbanovo.digitalnemesto.sk
Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom mesta Hurbanovo k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.
Popis projektu:

Predmetom projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov umiestnených na nižšie uvedených verejných priestranstvách:

1.  Verejné priestranstvo pri klube, autobusová zastávka, detské ihrisko – Zelený Háj 88, objekt so súp. č.: 1864
2.  Športový areál – Futbalový štadión MŠK Hurbanovo, Športová 9, parcela č. 1375, 1373/1
3.  Autobusová zastávka, Park, Novozámocká, parcela č. 190
4.  Park Hliník, Pribetská, parcela č. 83/1
5.  Park, objekt CVČ Hurbanovo, Novozámocká 10 – pozemok s parcela č.:1241, 1243; objekt so súp. č.:228
6.  Verejné priestranstvo pri dome kultúry Bohatá, Komárňanská 102 – pozemok s parc. č.: 397/4, 398, objekt so súp. č.:182
Výška poskytnutého NFP: 14.250,00 Eur
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Hypertextový odkaz na webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk
Hypertextový odkaz na webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk

wifi-plagat


Zverejnené dňa: 27. január 2020, 11:59 hod. | Web@Social Media Administrator