Zabudovanie podkrovia a rekonštrukcia ZUŠ v Hurbanove

V júni 2009 Mesto Hurbanovo a Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podpísalo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 279 939,47 EUR z celkových oprávnených výdavkov 294 673,13 EUR na stavbu „ZABUDOVANIE PODKROVIA A REKONŠTRUKCIA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY V HURBANOVE“. Predmetný projekt bol podaný v rámci Operačného programu – Regionálny operačný program; Prioritná os – 1 Infraštruktúra vzdelávania; Opatrenie – 1.1 Infraštruktúra vzdelávania. Celý projekt je financovaný Európskou úniou, Európskym fondom regionálneho rozvoja a 5 % spoluúčas?ou Mesta Hurbanovo. Projekt bol zahájený 06/2009 a bude ukončený 06/2010. Po realizácii plánovaných aktivít projektu bude stav budovy nasledovný: – vybudované podkrovie a prístupové schodisko zvýši kapacitu vnútorných priestorov budovy o 174 m2 – vzniknú tri nové učebne, nové sociálne zariadenia – v suteréne vzniknú priestory vhodné pre dielenské práce, keramiku a odlievanie – vymenené výplne otvorov, zateplený obvodový pláš? a zrekonštruované ústredné vykurovanie znížia energetickú náročnos? budovy – zriadi sa nová koncertná komorná sála a galéria, ktorá poskytne možnosti pre kvalitnú reprezentáciu školy a organizáciu rôznych kultúrnych a spoločenských aktivít. Zrekonštruované vnútorné i vonkajšie priestory budú poskytova? kvalitné podmienky pre priebeh umelecko-výchovného a vzdelávacieho procesu na vysokej úrovni.


Zverejnené dňa: 11. marec 2010, 14:18 hod. | Web@Social Media Administrator