Záverečný účet mesta Hurbanovo za rok 2014

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnení záverečný účet mesta obsahuje údaje o:

  • plnení rozpočtu príjmov a výdavkov
  • hodnotenie plnenia programov mesta
  • bilanciu aktív a pasív
  • prehľad o stave a vývoji dlhu
  • údaje o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií v pôsobnosti mesta
  • prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 zákona 583/2004
  • údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
  • správu o inventarizácii majetku mesta.

Celý dokument: Záverečný účet mesta Hurbanovo za rok 2014 [.pdf]


Zverejnené dňa: 2. júl 2015, 10:55 hod. | Web@Social Media Administrator