Zodpovedná osoba kontroly postupov pri spracúvaní osobných údajov, poskytovaní informácií a spolupráce s Úradom na ochranu osobných údajov

GDPR (General Data Protection Regulation) je európske nariadenie zavádzajúce jednotné pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov, ktoré od 25.5.2018 začnú platiť vo všetkých členských štátoch EÚ.

I keď je nariadenie č. 2016/679 (GDPR) pomerne rozsiahle, medzi hlavné zmeny, ktoré nás ovplyvnia najviac, môžeme radiť:

  • okruh osobných údajov sa podľa GDPR rozšíri o údaje technického charakteru
  • sprísnia sa pravidlá pre udelenie a preukázanie súhlasu so spracovaním osobných údajov
  • budú sprísnené podmienky pre spracúvanie osobných údajov osôb mladších ako 16 rokov
  • zavedenie povinnosti ustanoviť tzv. zodpovednú osobu (DPO, Data Protection Officer)
  • povinnosť viesť záznamy o spracúvaní osobných údajov
  • povinnosť nahlasovať bezpečnostné incidenty Úradu na ochranu osobných údajov ako i dotknutým osobám
  • podľa GDPR budú niektoré inštitúcie povinné vykonať analýzu vplyvov na ochranu osobných údajov (DPIA, Data Protection Impact Assessment) a konzultovať svoju činnosť s Úradom na ochranu osobných údajov
  • dotknuté osoby budú mať podľa GDPR právo byť vymazané alebo úplne zabudnuté
  • dotknuté osoby budú mať právo na prenos svojich osobných údajov
  • pokuty podľa GDPR budú omnoho prísnejšie

Data Protection Officer: Ing. Zoltán Šesták
funckia: Data Protection Officer
Telefónne číslo: +421 (0)918 119 580
emailová adresa: zodpovednaosoba@hurbanovo.sk
adresa:

Mestský úrad Hurbanovo,
Komárňanská 91
947 01 Hurbanovo


Zverejnené dňa: 24. máj 2018, 11:58 hod. | Web@Social Media Administrator