Zvyšovanie bezpečnosti pri Základnej škole Konkolyho Thege v Hurbanove


Mesto Hurbanovo realizovalo v mesiacoch júl a august 2023 projekt s názvom „Zvyšovanie bezpečnosti pri Základnej škole Konkolyho Thege v Hurbanove“. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti poskytovaných verejných služieb budovaním prvkov a podporou opatrení na zvyšovanie bezpečnosti dopravy v obslužnom a administratívnom centre mesta Hurbanovo. Aktivitami projektu boli výmena pôvodného asfaltového povrchu chodníka o dĺžke 250 bm položením novej bezfázovej dlažby a jeho celkové rozšírenie, vrátane bezbariérového napojenia na priľahlú dopravnú infraštruktúru a vybudovanie dvoch nových priechodov pre chodcov na nám. Dr. M. Thege Konkoly s bezbariérovým napojením a signálnymi pásmi pre nevidiacich na existujúce chodníky. Na dosiahnutie zvýšenie bezpečnosti pohybu chodcov v blízkosti novovybudovaných priechodov pre chodcov boli na cestné teleso umiestnené 4 dopravné zariadenia – spomaľovacie vankúše.

Projekt je spolufinancovaný v rámci Stratégie CLLD, Prioritnej osi 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), na základe Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku Miestnej akčnej skupiny OZ „Mikroregión Hurbanovo“ č. CLLD-T377-512-001b v znení jej aktualizácií a na základe Zmluvy o príspevku č. IROP – CLLD-T377-512-001-005 vo výške 50.000,00 Eur (95%) a vlastných zdrojov prijímateľa vo výške 14.733,17 Eur (5% + neoprávnené výdavky).


PUBLICITA:

b2-mas-2021-plagat-01


Dokumenty na stiahnutie:

Plagát A3 (publicita projektu)[129kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 5. október 2023, 11:46 hod. | Web@Social Media Administrator