Verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.

 

Profil verejného obstarávateľa


Úradný názov: MESTO HURBANOVO
IČO: 00306452
DIČ: 2021029296
Sídlo: Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo
Štát: Slovenská republika
Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Závodský, primátor mesta
Kontaktné miesto: Mestský úrad, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo
Kontaktná osoba: Mgr. Magdaléna Zahoranová
Telefón: +421 (0)35 3700 250
E-mail: magdalena.zahoranova@hurbanovo.sk ; mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk
Bankové spojenie: VÚB a.s. exp. Hurbanovo
Číslo účtu (IBAN): SK 56 0200 0000 0000 2152 3142
Verejný obstarávateľ: § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Záujemcovia, ktorí majú záujem o účasť v procese verejného obstarávania jednotlivých zákaziek, sa môžu zúčastniť zverejnených metód a postupov za predpokladu splnenia podmienok uvedených v oznámeniach a výzvach zverejnených Mestom Hurbanovo.

Kontakty na osoby zodpovedné za jednotlivé metódy a postupy verejného obstarávania sú uvedené v oznámeniach a výzvach.


Výzvy na predloženie ponúk


Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky „Notebooky pre poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Hurbanovo“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 23.12.2022]

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky „Výmena okien na CVČ a Dome služieb v Meste Hurbanovo“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 3.11.2022]

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky „Osvetlenie náučného chodníka a kolumbária v Meste Hurbanovo (VO2)“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 3.10.2022]

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „REKONŠTRUKCIA PLYNOVEJ KOTOLNE – Zariadenie pre seniorov SMARAGD Hurbanovo“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 23.9.2022]

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Rekonštrukcia objektov priľahlej budovy umelej ľadovej plochy“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 2.9.2022]

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Závesy do veľkej sály KD Hurbanovo“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 31.8.2022]

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Osvetlenie náučného chodníka a kolumbária v Meste Hurbanovo“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 26.8.2022]

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Rekonštrukcia vonkajšieho schodiska pri KD v Hurbanove“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 19.8.2022]

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Vypracovanie projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia plynovej kotolne Zariadenia pre seniorov SMARAGD“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 13.5.2022]

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Mestská poliklinika Hurbanovo – rekonštrukcia vybraných priestorov“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 1.4.2022]

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Stavebné úpravy – obnova povrchu MK – lokalita Nová Trstená“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 31.3.2022]

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Výmena okien a dverí na dvoch budovách Mesta Hurbanovo“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 25.3.2022]

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „NADSTAVBA ZŠ A MŠ S VYUČ. JAZYKOM MAĎARSKÝM HURBANOVO“
[Lehota na prekladanie ponuky: neuvedené]

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: Výkon funkcie stavebného dozoru pre stavbu „NADSTAVBA ZŠ A MŠ S VYUČ. JAZYKOM MAĎARSKÝM HURBANOVO“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 15.3.2022]

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Výmena okien a hliníkovej zasklenej fasády“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 16.3.2022]

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Drvenie BRO 2022“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 11.2.2022]

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: Výkon funkcie stavebného dozoru pre stavbu „Multifunkčná športová plocha s prekrytím“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 21.1.2022]

ROK 2021

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve na odber biologicky rozložiteľného odpadu“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 15.11.2021]

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Vypracovanie projektovej dokumentácie – Rozšírenie verejného vodovodu ul. Dolnopeterská, Hurbanovo“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 15.11.2021]

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Bleskozvody – Zdravotné stredisko malá budova + Šáradská“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 05.11.2021]

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Kultúrny dom Bohatá, Hurbanovo – Výmena vykurovacích telies“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 22.10.2021]

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Výmena výplní otvorov“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 05.11.2021]

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Kompostovateľné vrecká na bioodpad“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 15.10.2021]

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Poukážky“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 12.10.2021]

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Hurbanovo“
[Lehota na prekladanie ponuky: neuvedené]

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Stavebné úpravy kultúrneho domu v Hurbanove“
[Lehota na prekladanie ponuky: neuvedené]

Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Obnova exteriérovej časti hrobky rodiny Konkoly Thege, II. Etapa“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 19.08.2021]

Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „REKONŠTRUKCIA ŠTARTOVACÍCH BYTOV 1 x 4 BYTY NA ŠÁRADSKEJ ULICI“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 19.08.2021]

Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Stavebné úpravy – obnova povrchu MK ulica Slobody, nám. Dr. Thege-Konkoly a Á. Fesztyho“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 13.08.2021]

Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Výmena plastových okien“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 26.07.2021]

Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Rekonštrukcia MŠ – ZŠ, Komárňanská č.42, Hurbanovo – materiály“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 14.07.2021]

Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Projektová dokumentácia CIZS“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 09.07.2021]

Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Komplexné zabezpečenie mobilných telekomunikačných služieb telekomunikačného operátora prostredníctvom virtuálnej privátnej siete a dodanie koncových zariadení“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 08.07.2021]

Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Riadenie projektu – externé (geoterm)“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 16.06.2021]

Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Obnova strechy na malej budove MZS Hurbanovo“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 31.05.2021]

Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Spracovanie zmeny a doplnkov ÚPD 1/2021“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 14.05.2021]

Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Stavebné práce na predmet zákazky Multifunkčná športová plocha s prekrytím“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 05.05.2021]

Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Drvenie BRO 2021“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 22.03.2021]

Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Správa bytov vo vlastníctve mesta Hurbanovo“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 10.12.2020]

Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Drvenie stavebného odpadu“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 25.11.2020]

Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Výmena okien – ZŠ s MŠ Á. Fesztyho, Hurbanovo“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 11.11.2020]

Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Revitalizácia parku Bohatá – obnova existujúcich chodníkov“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 8.11.2020]

Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Revitalizácia parku Bohatá – vybudovanie verejného osvetlenia“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 8.11.2020]

Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Obnova exteriérovej časti hrobky rodiny Konkoly Thege, II. etapa – Rekonštrukcia tabernákulí“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 23.09.2020]

Výzva na predkladanie ponúk | Výmena okien a dverí na budove Zariadenia pre seniorov – Smaragd, Sládkovičova 30, 947 01 Hurbanovo
[Lehota na prekladanie ponuky: do 06.09.2020]

Výzva na predkladanie ponúk na predmet obstarávania „Stavebné úpravy štyroch učební na dvoch ZŠ Mesta Hurbanovo“ – Predĺženie lehoty
[Lehota na prekladanie ponuky: do 28.07.2020]

Výzva na predkladanie ponúk na predmet obstarávania „Stavebné úpravy štyroch učební na dvoch ZŠ Mesta Hurbanovo“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 21.07.2020]

Výzva na predloženie ponuky – Údržba cestnej inrfaštruktúry 2020 na území mesta Hurbanovo
[Lehota na prekladanie ponuky: do 10.07.2020]

Výzva na predloženie cenovej ponuky (prieskum trhu) za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky – Projektový manažment – externý, pre projekt „Mesto Hurbanovo – Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla
[Lehota na prekladanie ponuky: do 22.06.2020]

Výzva na predloženie ponuky – Verejné obstarávania pre projekt Mesto Hurbanovo – Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla
[Lehota na prekladanie ponuky: do 19.06.2020]

Výzva na predloženie ponuky – Bleskozvod ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s VJM Hurbanovo
[Lehota na prekladanie ponuky: do 19.06.2020]

Výzva na predloženie ponuky – Podbitie strešnej konštrukcie na budove ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s VJM Hurbanovo
[Lehota na prekladanie ponuky: do 19.06.2020]

Výzva na predloženie ponuky – Vybudovanie elektrického vedenia k novej trafostanici pri ĽP v Hurbanove
[Lehota na prekladanie ponuky: do 12.06.2020]

Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Vodozádržné opatrenia v meste Hurbanovo“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 06.03.2020]

 

Plány, Súhrnné správy


o zadaní zákaziek s cenou nad 1.000 € v súlade s § 10 ods. 10 a 11 zákona č. 248/2017 ktorím sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávanív znení neskorších predpisov.

..obsah pripravujeme.

..obsah pripravujeme.


Prehľad zákaziek obstarávaných cez ELEKTRONICKÝ KONTRAKTAČNÝ SYSTÉM | EKS

Aktuality
100x100_HKD_2024
XVIII. HURBANOVSKÉ KULTÚRNE DNI | HKD 2024

24.06.2024

Mesto Hurbanovo Vás srdečne pozýva na XVIII. Hurbanovské kultúrne dni, ktoré sa uskutočnia v dňoch 28. – 29. júna 2024. Celé znenie: Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať. SLEDUJTE PRE VIAC INFO: https://www.facebook.com/events/961872958825434/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D&locale=sk_SK… Zobraz viac »

100x100-kríž-100x100
Jubilejná svätá omša | 19. jún 2024 | Report

24.06.2024

Dňa 19.júna sa pri príležitosti 25. výročia kňazskej vysviacky a primícií honorárneho kanonika, farára a dekana hurbanovskej farnosti ThDr. Józsa Attilu konala jubilejná svätá omša v Kostole sv. Ladislava v Hurbanove. Pri tejto príležitosti bol… Zobraz viac »

100x100_ping_pong
Hurbanovskí stolní tenisti dosiahli opäť pekný úspech | 16. jún 2024 | Report

24.06.2024

Dňa 16.6.2024 sa konal v Moste pri Bratislave stolnotenisový turnaj trojčlenných družstiev, ktorého sa zúčastnili aj členovia Hurbanovského Stolnotenisového klubu Fit Kid PPK Hurbanovo. Na turnaji sa zúčastnilo 10 klubov . Za každý klub súťažilo… Zobraz viac »