Pozvánka na 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 16. máj 2019

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa

16. mája 2019, t. j. vo štvrtok so začiatkom o 17:00 hod.

v Dome kultúry v Hurbanove.


 

NÁVRH PROGRAMU ROKOVANIA:

 1. Otvorenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky
 2. Interpelácia
 3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hurbanovo o príspevkoch v školstve
 5. VZN mesta Hurbanovo o zrušení VZN mesta č. 54 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
 6. Organizačná štruktúra Mestského úradu Hurbanovo – informatívna správa
 7. Návrh záverečného účtu Mesta Hurbanovo za rok 2018
 8. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Hurbanovo za rok 2018
 9. Rozbor hospodárenia za rok 2018 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hurbanovo
 10. Návrh na použitie rezervného fondu Mesta Hurbanovo v roku 2019
 11. Návrh I. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2019 a organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti
 12. Rôzne
  1. Petícia – vybudovanie oplotenia na ul. Šáradská
  2. Zámer investičných akcií
  3. Žiadosť o zvýšenie bezpečnosti premávky medzi Holanovom a Zeleným Hájom – Ing. Renáta Holá
  4. Návrhy Komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej súťaže
  5. Návrhy Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a územného plánovania
  6. Opravený poslanecký návrh týkajúci sa dokumentu „Parkovacia politika mesta Hurbanovo“
 13. Diskusia
 14. Záver

Mgr. Peter Závodský
primátor mesta Hurbanovo


Zverejnené dňa: 9. máj 2019, 15:13 hod. | Web@Social Media Administrator