Úradná tabuľa – archív

Verejná vyhláška – Oznámenie o spojení územného a stavebného konania o začatí spojeného konania a konania o odstránení stavby a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania | G. Klotton, Hurbanovo-Bohatá

Pridané: 06.05.2020

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), oznamuje začatie konania o… Zobraz viac »

Hurbanovo si pomáha!

Pridané: 23.03.2020

Vďaka výzve Mestského úradu Hurbanovo sa podarilo zabezpečiť vďaka dobrovoľníkom z mesta množstvo bavlnených látok a materiálu vhodných na ušitie rúšok. Touto cestou patrí poďakovanie: Márii Kolarovskej a Helenke Kajanovej z obchodu s textilnou galantériou… Zobraz viac »