Úradná tabuľa – archív

Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Komplexné zabezpečenie mobilných telekomunikačných služieb telekomunikačného operátora prostredníctvom virtuálnej privátnej siete a dodanie koncových zariadení“

Pridané: 23.06.2021

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo verejné obstarávanie formou prieskumu trhu na predmet zákazky: „Komplexné zabezpečenie mobilných telekomunikačných služieb telekomunikačného operátora prostredníctvom virtuálnej… Zobraz viac »

Návrh VZN o príspevkoch v školstve

Pridané: 08.06.2021

Mesto Hurbanovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona NR SR č. 369/1990 Z.z. O obecnom zriadení a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení… Zobraz viac »

Návrh VZN o niektorých podmienkach držaní psov

Pridané: 04.06.2021

Mesto Hurbanovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona NR SR č. 369/1990 Z.z. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia o niektorých podmienkach držaní psov. Mestské zastupiteľstvo… Zobraz viac »

Verejná vyhláška Č.j.:1663-9239_2021 – Oznámenie o začatí spojeného konania o zmene stavby pred jej dokončením a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania | Csicsó, Stará 390/2, 947 01 Hurbanovo

Pridané: 12.05.2021

Oznámenie o začatí spojeného konania o zmene stavby pred jej dokončením a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania Rudolf Csicsó, Stará 390/2, 947 01 Hurbanovo, Zlatica Csicsóová, Stará 390/2, 947 01 Hurbanovo (ďalej… Zobraz viac »

VZN č. 141 o verejnom poriadku

Pridané: 04.05.2021

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) a v spojení s § 4 ods. 3 písm. h) a n) a ods. 5 zákona č. 369/1990… Zobraz viac »

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže | 19.04. 2021

Pridané: 19.04.2021

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo platných od 19.01.2021. Verejnej súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má spôsobilosť na právne úkony… Zobraz viac »

Oprava a rekonštrukcia verejného osvetlenia

Pridané: 15.04.2021

MsVaK Hurbanovo oznamujeme obyvateľom mesta, že dňom 12.4. 2021 sa zahájila oprava a rekonštrukcia verejného osvetlenia na ulici Novozámocká, Komárňanská a v mestskej časti Zelený Háj. Prosíme obyvateľov o zvýšenú pozornosť a opatrnosť, ako aj… Zobraz viac »

Integrované povolenie pre prevádzku Heineken Slovensko, a.s.

Pridané: 15.04.2021

Mesto Hurbanovo na základe žiadosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly zo dňa 29.03.2021 v nadväznosti na ustanovenie § 25 ods. 2 zákona č. 39/2013… Zobraz viac »