Úradná tabuľa – archív

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže | 23.06.2022

Pridané: 07.06.2022

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo platných od 19.01.2021 a uznesenia č. 489/2021-MZ zo dňa 23.09.2021 Verejnej súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18… Zobraz viac »

Návrh VZN o príspevkoch v školstve

Pridané: 01.06.2022

Mesto Hurbanovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona NR SR č. 369/1990 Z.z. O obecnom zriadení a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení… Zobraz viac »

Oznámenie miesta uloženia doporučenej zásielky pre adresátov podľa § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov SR v z.n.p. | UPOMIENKY na faktúry za odvoz komunálneho odpadu

Pridané: 29.04.2022

Mesto Hurbanovo podľa § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že doleuvedení občania majú uloženú zásielku na Mestskom úrade v Hurbanove… Zobraz viac »

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže | 28.04.2022

Pridané: 23.03.2022

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo platných od 19.01.2021 a uznesenia č. 489/2021-MZ zo dňa 23.09.2021 Verejnej súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18… Zobraz viac »