Úradná tabuľa – archív

Prieskum trhu | Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky – Projektový manažment – externý, pre projekt „Mesto Hurbanovo – Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla

Pridané: 19.06.2020

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo verejné obstarávanie formou prieskumu trhu na predmet zákazky: „Výzva na predloženie cenovej ponuky (prieskum trhu) za účelom… Zobraz viac »

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Pridané: 09.06.2020

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo platných od 29.04.2020. Verejnej súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má spôsobilosť na právne úkony… Zobraz viac »

Verejná vyhláška – Oznámenie o spojení územného a stavebného konania o začatí spojeného konania a konania o odstránení stavby a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania | G. Klotton, Hurbanovo-Bohatá

Pridané: 06.05.2020

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), oznamuje začatie konania o… Zobraz viac »