Úradná tabuľa – archív

Vyhlásenie dražby | Dátum konania: 11.07.2024

Pridané: 13.06.2024

V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo platných od 01.05.2024 a uznesení č. 182/2023-MZ zo dňa 12.12.2023 a č. 115/2023-MZ zo dňa 29.06.2023 a č. 244/2024-MZ zo dňa 25.04.2024, Mesto Hurbanovo vyhlasuje… Zobraz viac »

Verejná vyhláška č.j. 2002-10151/2024 | Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania | SD 21535 Rekonštrukcia plynovodov Hurbanovo, Konkolyho, ÚO02322-3.SC – 1.etapa

Pridané: 17.05.2024

SPP – distribúcia, a.s., ., Plátennícka 19013/2, 825 09 , IČO: 35 910 739 (spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, reg. č. Sa/3481/B) v konaní zastúpená Ing. Miroslavom Hroncom, ., Plátennícka 19013/2,… Zobraz viac »