Archív úradnej tabule

Zápis do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2018/2019

Pridané: 04.04.2018

Mesto Hurbanovo oznamuje Váženým rodičom, že zápis do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2018/2019 sa uskutoční: ZŠ Nám. Konkolyho-Thege č. 2, Hurbanovo 12. apríla 2018 od 13:00 do 17:00 hod. 13. apríla 2018 od 13:00 do 17:00 hod.… Zobraz viac »

RIÚS Nitrianskeho kraja 2014-2020, v. 1.1

Pridané: 19.02.2018

Mesto Hurbanovo ako dotknutá obec v súlade s § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/6006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) informuje… Zobraz viac »

Infekčná anémia koní – informácia pre chovateľov koní

Pridané: 16.02.2018

Sp. značka: 2018/000407/00058 14.02.2018   Komárno   Regionálna veterinárna a potravinová správa (ďalej RVPS) Komárno na základe informácie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky č. 371b/18-225 zo dňa 13.2.2018 Vám oznamuje, že 12.2.2018 bolo… Zobraz viac »

Návrh VZN o Mestskej polícii

Pridané: 05.02.2018

Mesto Hurbanovo na základe § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 4 ods.3 písm. n), § 10 ods. 2 a § 11… Zobraz viac »

Informácie pre žiadateľov, ktorí podali do 30. septembra 2017 MPSVaR SR žiadosť o poskytnutie fin. príspevku na poskytovanie sociálnej služby

Pridané: 02.01.2018

V záujme zabezpečenia kontinuity spolufinancovania sociálnych služieb v zariadeniach podmienených odkázanosťou z verejných prostriedkov, Mesto Hurbanovo zverejňuje informáciu o potrebe doplnenia žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na rozpočtový rok 2018. V zmysle metodického usmernenia zverejneného… Zobraz viac »

Upravený návrh rozpočtu mesta na roky 2018, 2019 a 2020

Pridané: 19.12.2017

Mesto – Mestský úrad Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo zverejňuje upravený návrh rozpočtu na roky 2018, 2019 a 2020 Návrh: Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať. Dokumenty na stiahnutie: Upravený návrh rozpočtu… Zobraz viac »