Dodatok č. 4 k VZN č. 131 o príspevkoch v školstve

Mesto Hurbanovo v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

Celé znenie:

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Dodatok č. 4 k VZN č. 131 o príspevkoch v školstve[290kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 20. marec 2023, 8:26 hod. | Web@Social Media Administrator