Hurbanovo, priemyselný park, rozšírenie dopravného napojenia – 3. Etapa

DSC02550V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 Mesto Hurbanovo a Komárom Város Önkormányzata podali v októbri 2011 žiadosť o nenávratný finančný príspevok prostredníctvom opatrenia HUSK/1101/1.1.1 na projekt „Határon átnyúló üzleti infrastruktúra fejlezstése Komárnom és Hurbanovo településeken“, skrátený názov „KOM-HUR Business infra“ – „Rozvoj cezhraničnej podnikateľskej infraštruktúry v mestách Komárom a Hurbanovo“.

Projekt obsahuje komplexný plán rozvoja, ktorý je základom dlhodobej partnerskej spolupráce. Vytvorením odborných kontaktov a spoločným budovaním projekt prispieva k integrovanému rozvoju pohraničia a posilneniu hospodárskej konkurencieschopnosti. Uskutočnením projektu sa zlepší  úroveň služieb a budú vytvárané nové pracovné  na oboch stranách hraníc a tým sa v značnej miere zlepšia životné podmienky obyvateľov pohraničných území.

 

Zo strany Mesta Hurbanovo sa jedná o stavbu „Hurbanovo, priemyselný park, rozšírenie dopravného napojenia – 3.etapa“.  Cieľom stavby je vytvoriť také technické podmienky, aby sa nárastom priemyselnej činnosti a zvýšením počtu ľudí pohybujúcich sa v riešenom území splnili podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj. Stavba rieši napojenie plánovaných výrobných areálov na inžinierske siete základnej vybavenosti. Mesto Hurbanovo dňa 07.11.2014 podpísalo zmluvu o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre:

 

Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013
Spolufinancovaný: Európsky fond regionálneho rozvoja 
Prioritná os: 1. Hospodárstvo a spoločnosť  
Oblasť podpory: 1.1 Podpora cezhraničnej podnikateľskej spolupráce
Opatrenie: 1.1.1 Rozvoja podnikateľskej infraštruktúry

 

Objem celkových nákladov za Mesto Hurbanovo je vo výške 567.887,77 €, z čoho je dotácia vo výške 539.493,38 € a vlastné zdroje vo výške 28.394,39 €. Začiatok realizácie projektu je 01.01.2014 a ukončenie realizácie projektu 30.06.2015.


Zverejnené dňa: 3. marec 2015, 11:49 hod. | Web@Social Media Administrator