Informácia pre verejnosť | Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2025 – návrh strategického dokumentu

Obstarávateľ, Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, doručil Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2025“.

Uvedená správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu sú zverejnené na webovom sídle ministerstva: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2021-2025

Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.


Celé znenie

 


Dokumenty na stiahnutie:

INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ – Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2025 – návrh strategického dokumentu[255kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 1. február 2024, 10:42 hod. | Web@Social Media Administrator