Informácie pre žiadateľov, ktorí podali do 30. septembra 2017 MPSVaR SR žiadosť o poskytnutie fin. príspevku na poskytovanie sociálnej služby

V záujme zabezpečenia kontinuity spolufinancovania sociálnych služieb v zariadeniach podmienených odkázanosťou z verejných prostriedkov, Mesto Hurbanovo zverejňuje informáciu o potrebe doplnenia žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na rozpočtový rok 2018. V zmysle metodického usmernenia zverejneného na webovej stránke MPSVaR SR je doplnenie žiadosti potrebné doručiť na MPSVR SR najneskôr do 15. januára 2018, inak nárok na príspevok zaniká.

Všetky dôležité informácie nájdete zverejnené na nasledovnom odkaze:

>> Informácia k žiadostiam podaným do 30. septembra 2017 <<


Zverejnené dňa: 2. január 2018, 10:27 hod. | Web@Social Media Administrator