Integrované povolenie pre prevádzku Heineken Slovensko, a.s.

Mesto Hurbanovo na základe žiadosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly zo dňa 29.03.2021 v nadväznosti na ustanovenie § 25 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o intregrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje integrované povolenie č. 1884-4528/2021/Rum/371750107/Z23 pre prevádzku Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 12 Hurbanovo, IČO: 36 528 391

Celé znenie:

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Zmena integrovaného povolenia Heineken Slovensko, a.s. [698kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 15. apríl 2021, 11:51 hod. | Web@Social Media Administrator