Zo zasadnutia Krízového štábu Mesta Hurbanovo | 12. marec

V súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia koronavírusu COVID-19 a k predchádzaniu vzniku a zamedzeniu šírenia koronavírusu na území mesta Hurbanovo, Krízový štáb mesta Hurbanovo prijal nasledovné opatrenia:

 • Pri vykonávaní sobášov a pohrebov sa nariaďuje minimalizovanie počtu zúčastnených osôb, pri týchto aktoch sa prikazuje dodržiavanie minimálnej vzdialenosti medzi osobami 1 až 1,5 m.
 • Nevyhlasovať mestským rozhlasom oznamy o úmrtí a termíne konania pohrebov z dôvodu zamedzenia zhromaždenia väčšieho počtu osôb na zníženie rizika šírenia nákazy.
 • Distribuovať informačné letáky v rómskom jazyku obdržané z RÚVZ Komárno do zdravotníckych zariadení a prostredníctvom MOPS informovať občanov.
 • V závodnej jedálni MsÚ obedy vydávať v jednorazových obaloch nestravujúcim sa v jedálni, zamedziť prístup do závodnej jedálne osobám, ktoré sa stravujú mimo jedálne, dodržiavať opatrenia hlavného hygienika SR o dodržaní vzdialenosti osôb pri stoloch na minimálne 1,5 m.
 • Odporúča sa dodržiavať minimálne vzdialenosti 1,5 m medzi osobami v zmysle odporúčania hlavného hygienika SR v reštauračných zariadeniach v meste Hurbanovo.
 • Dôsledne dodržiavať hygienické opatrenia vo všetkých priestoroch Mesta Hurbanovo, v ktorých sa nachádzajú zamestnanci, v priestoroch bývalého mestského zdravotného strediska. V týchto priestoroch vykonávať 2 krát denne dezinfekciu.
 • Použité ochranné rúška likvidovať výhradne ako nebezpečný odpad.
 • Vykonať dezinfekcie 1100 l zberných smetných nádob nachádzajúcich sa pri bytových domoch na sídliskách.
 • Ruší sa do odvolania predaj žetónov za odvoz komunálneho odpadu z rodinných domov.
 • Odporúča sa vykonávať finančné platby elektronickú formu.
 • Nariaďuje sa v budovu Mesta Hurbanovo na Konkolyho nám. č. 3, kde sídli Spoločný stavebný úrad, Spoločný školský úrad Hurbanovo, terénne sociálne zamestnankyne, hlavný kontrolór mesta, uzamykať aj počas úradných hodín. Na vchode do budovy vyvesiť oznam s telefónnym a emailovým kontaktom, na ktorých poskytnú zamestnanci mesta potrebné informácie. Osobný styk so stránkami realizovať len v nevyhnutých prípadoch na základe telefonického alebo emailového dohovoru.
 • Zrušiť predvolávanie stránok, sociálne poradenstvo v osobnom styku a obmedziť činnosť terénnych sociálnych zamestnancov a zamestnancov spoločného stavebného a školského úradu (miestne šetrenia) v teréne.
 • Mestskú kompostáreň ponechať otvorenú podľa schváleného harmonogramu.
 • Zber veľkoobjemového odpadu v týždni od 16.03.2020 uskutočniť podľa platného harmonogramu.
 • Uzatvoriť všetky priestory Mesta Hurbanovo prenajímaných pre športové kluby a na športové účely – Klub Nová Trstená, Kultúrny dom Bohatá, priestory ľadovej plochy, posilňovňa Klub dôchodcov Zelený Háj, MŠK Hurbanovo.
 • Odporúča riaditeľom základných škôl udeliť na piatok 13.3.2020 riaditeľské voľno. Primátorovi mesta odporúča vydať pokyn na uzatvorenie materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na deň 13.3.2020.
 • Odporúča primátorovi mesta operatívne prijímať ďalšie opatrenia na základe odporúčania Ústredného krízového štábu SR alebo iných štátnych orgánov.

Mgr. Peter Závodský, primátor mesta
predseda KŠ

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Opatrenia Krízového štábu Mesta Hurbanovo [152kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 12. marec 2020, 21:03 hod. | Web@Social Media Administrator