Mesto Hurbanovo realizovalo projekt s názvom „Mesto Hurbanovo – Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla“. Projekt je financovaný Európskou úniou

geotermal-plagat-a3-01

V rámci výzvy „Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE“ mesto Hurbanovo získalo nenávratný finančný príspevok 440 851,79 Eur, pričom celkové náklady projektu boli schválené vo výške 464 054,52 Eur. Hlavnou aktivitou projektu bola rekonštrukcia zdrojov tepla použitím tepelného čerpadla pre obe budovy polikliniky a budovu jedálne Základnej školy s vyuč. jazykom slovenským. Mesto sa na financovaní projektu podieľalo sumou 23 202,73 Eur.

Názov projektu: Mesto Hurbanovo – Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla
Prijímateľ: Mesto Hurbanovo
Sídlo prijímateľa: Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo 1
Kód projektu v ITMS 2014+: 310041APZ5
Miesto realizácie projektu:
Jedáleň Základnej školy Hurbanovo, sup. č. 3407, Nám Dr. M. Thege Kolkolyho
Zdravotné stredisko – malá budova, sup. č. 261, ul.  Komárňanská
Zdravotné stredisko – veľká budova, sup. č. 262, ul.  Komárňanská
Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sprostredkovateľský orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Zmluva: Zmluva o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC411-2019-61/APZ5
Zmluva (zverejnenie): https://www.crz.gov.sk/zmluva/5817932/
Cieľ projektu: Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Harmonogram realizácie: 08/2021 – 08/2023
Výška poskytnutého NFP: 440 851,79 Eur
.  
Informácie o Operačnom programe Kvalita životného prostredia nájdete na www.op-kzp.sk/

geotermal-plagat-a3-112023


Zverejnené dňa: 1. september 2023, 15:19 hod. | Web@Social Media Administrator