Mesto Hurbanovo realizuje projekt s názvom „Mesto Hurbanovo – Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla“. Projekt je financovaný Európskou úniou

geotermal-plagat-a3-01

V rámci výzvy „Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE“ mesto Hurbanovo získalo nenávratný finančný príspevok 419 691,96 Eur, pričom celkové náklady projektu boli schválené vo výške 441 781,01 Eur. Hlavnou aktivitou projektu je rekonštrukcia zdrojov tepla použitím tepelného čerpadla pre obe budovy polikliniky a budovy ZŠ Konkolyho. Mesto sa na financovaní projektu podieľa sumou 22 089,05 Eur.

Názov projektu: Mesto Hurbanovo – Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla
Prijímateľ: Mesto Hurbanovo
Sídlo prijímateľa: Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo 1
Kód projektu v ITMS 2014+: 310041APZ5
Miesto realizácie projektu:
Jedáleň Základnej školy Hurbanovo, sup. č. 3407, Nám Dr. M. Thege Kolkolyho
Zdravotné stredisko – malá budova, sup. č. 261, ul.  Komárňanská
Zdravotné stredisko – veľká budova, sup. č. 262, ul.  Komárňanská
Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sprostredkovateľský orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Zmluva: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC411-2019-61/APZ5
Zmluva – dokument: https://hurbanovo.digitalnemesto.sk
Cieľ projektu: Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Výška poskytnutého NFP: 419 691,96 Eur
Informácie o Operačnom programe Kvalita životného prostredia nájdete na www.op-kzp.sk/

geotermal-plagat-a3-02


Zverejnené dňa: 26. január 2022, 15:19 hod. | Web@Social Media Administrator