Mestská polícia informuje

C:\Users\major\Desktop\komarnanska104.jpg

 

Vážení spoluobčania,

 

ako som sľúbil v poslednom príhovore, že Vás budem informovať o rôznych aktivitách MsP Hurbanovo, tak by som Vám chcel  pár slovami priblížiť činnosť s ktorou prichádza mestská polícia cestou prevencie do školských zariadení v meste Hurbanovo.

 

V mesiaci október 2015 boli oslovené niektoré školské zariadenia v našom meste  a boli im ponúknuté  preventívne projekty s rôznym zameraním a obsahom rozvrhnutým na školský rok 2015/2016. Aktivity preventívneho charakteru sa prevádzajú na základe zmluvy medzi obcou Dvory nad Žitavou a mestom Hurbanovo o vzájomnej spolupráci  v niektorých oblastiach činnosti mestských polícii oboch obcí.

Prevenciu považujem za jednu z najúčinnejších a najdôležitejších činností , ktoré môžu ovplyvňovať vývoj rôznych situácii v budúcnosti a v podstate ich aj priamo riešiť. Základom pre úspešné zvládnutie danej problematiky je v prvom rade  racionálne a realistické načrtnutie témy, ako aj správna interpretácia a vystihnutie podstaty problému a prevedenia do praktických príkladov z bežného života a samozrejme aj jeho konečného riešenia.

Mnohé preventívne projekty , ktoré budú prevádzané v školských zariadeniach už v minulosti dosiahli určité úspechy a ocenenia na celonárodnej úrovni ako aj pracovníčka preventívnej činnosti  Mgr. Klaudia Homolová, ktorá za svoju prácu bola vo februári 2015 ocenená MV SR titulom „ Najlepší preventívny  pracovník roka 2015“.

 

Dovoľujem si Vám predstaviť okruh tém, respektíve „Plán práce prevenčných aktivít v školskom roku 2015/2016 :

 

1. Projekty a prednášky určené pre žiakov stredných škôl :

 • Alkohol a iné návykové látky
 • Drogy
 • Extrémizmus
 • Gemblerstvo
 • Závislosť na PC
 • Marihuanaň
 • Xenofóbia, rasizmus
 • Sekty, kulty, rasizmus
 • Obchodovanie s ľuďmi
 • Vandalizmus, krádeže, lúpeže
 • Šikanovanie
 • Kyberšikanovanie
 • Záškoláctvo, zbrane
 • Právne vedomie
 • Poruchy príjmu stravy

 2. Projekty a prednášky určené pre žiakov prvého stupňa ZŠ :

 • Projekt „Malý princ“ – 1. miesto v celonárodnej súťaži (Zlatá plaketa 2015)
 • Hliadka bez uniformy
 • Netýrajme zvieratká
 • Zdravé telo, zdravá myseľ
 • Stop šikanovaniu
 • Kyberšikanovanie

 3. Projekty a prednášky určené pre žiakov druhého stupňa ZŠ :

 • Projekt „Adam a Eva 21. storočia“ – víťaz celonárodného kola a postup na medzinárodnú prezentáciu (Luxemburg)
 • Ochrana zvierat
 • Šikanovanie
 • Kyberšikanovanie
 • Alkohol a fajčenie
 • Vstup do pekla
 • Extrémizmus
 • Gamblerstvo
 • Nelátkové závislosti, počítač
 • Grafity, hip – hop, vandalizmus
 • Krádeže, lúpeže
 • Poruchy príjmu potravy
 • Sekty, kulty, rasizmus
 • Záškoláctvo, zbrane

 

Samozrejme sa počíta aj s projektmi  pre seniorov, ktoré budú zamerané hlavne na nekalé praktiky tzv. falošných plynárov, elektrikárov a rôznych špekulantov, ktorí sa  pod rôznymi zámienkami chcú dostať k peniazom dôverčivých ľudí.

A v neposlednom rade sa počíta aj s projektom „Sebaobrana pre ženy“. Tento projekt bude realizovaný na niektorej ZŠ a bude zadarmo pre ženy mesta Hurbanovo.

 

Ako vidieť ponuka je pestrá a úroveň projektov je na vysokej profesionálnej úrovni a dúfam, že naša snaha bude aj v dostatočnej miere využívaná a konečný efekt bude prínosom pre Vás, obyvateľov mesta .

 

Róbert Major
náčelník Mestskej polície Hurbanovo


Viac článkov nájdete na: www.hurbanovo.sk/clankymsp


Zverejnené dňa: 28. október 2015, 16:59 hod. | Web@Social Media Administrator