Nakladanie s komunálnym odpadom – dôkladné separovanie a starostlivosť o naše životné prostredie

Nakladanie s odpadmi na rôzne variácie je vždy aktuálnou a veľmi dôležitou témou. Bezodpadová spoločnosť je iba neuskutočniteľnou víziou. Napriek tomu však musíme hľadať možnosti ako nášmu životnému prostrediu pomôcť. Napríklad aj tým, že budeme dôslední pri separovaní odpadov. Budeme ich triediť a odovzdávať na recykláciu, čiže opätovné využívanie.

Separovanie odpadu

Každý človek denne vyprodukuje isté množstvo odpadu. Sami to vieme podľa vlastných nádob na smeti, ktorých obsah je pravidelne odvážaný a zdanlivo sa nás to viac netýka. Je to však ohromné množstvo smetí, ktoré sa vo väčšine skladuje na skládkach a kvôli svojmu rôznorodému zloženiu ho nie je možné inak spracovať, len skládku po dosiahnutí istých rozmerov konzervovať a založiť novú.

Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Pri separovanom zbere sa nepotrebná, vyhodená vec nepovažuje za odpad, ale za druhotnú surovinu, ktorú je možné recyklovať – opäť použiť. Separovanie odpadu zmenší objem, ktorý je potrebné odvážať a skladovať (čo bude aj nás menej stáť) a zmierni záťaž na životné prostredie.

Samozrejme, že recyklovať sa nedá všetko, ale je na nás, do akej miery používame výrobky, ktoré sa budú môcť po zrecyklovaní zase používať. Separovať odpad – zvlášť ho triediť do špeciálnych kontajnerov na to určených – možno len čistý, zbavený zvyškov potravín, či inak neznečistený.

Čo všetko možno separovať?

Pre rôzne druhy odpadov sú kontajnery farebne rozlíšené. Dôležité pri tom je, aby sa jednotlivé druhy odpadu v kontajneri (prípadne vo vreciach pri rodinných domoch) nezmiešali, lebo tým sa znehodnotí celý jeho obsah.

PAPIER

patrí sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové sáčky, lepenka, krabice z tvrdého papiera
nepatrí sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly (voskovaný papier, papier spolu s alobalovou fóliou, tetrapakové krabice na mlieko, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet), kopírovací papier, celofán, špinavý či mastný papier

SKLO

patrí sem: predmety z farebného, bieleho priehľadného skla, nevratné a poškodené fľaše, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo
nepatrí sem: autosklo, vrchnáky, viečka, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše z umelej hmoty, igelitové sáčky

KOVY

patrí sem: konzervy, oceľové plechovky od nápojov, hliníkové plechovky, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble, starý riad, kovový odpad
nepatrí sem: nekovový odpad, vrstvené fólie s kovovou vrstvou (krabice od mlieka, sáčky od polievky, nápojov)

PLASTY

patrí sem: mäkké umelé hmoty – igelitové fólie, sáčky a tašky, očistené umelohmotné obaly od potravín – kelímky a fľaše, tetrapakové obaly (mlieko, džús)
nepatrí sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, výrobky z tvrdých umelých hmôt (bakelit, novodur, elektrické svorkovnice, odpadové potrubia), podlahové krytiny (linoleum), penové umelé hmoty (molitan, penový polystyrén), sklolaminát

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD

patrí sem: ovocný a zeleninový odpad, lístie, burina
nepatrí sem: mäso, kosti, mastné, slané, tekuté zvyšky jedál, výkaly zvierat a všetky ostatné druhy, ktoré možno separovať

Jednotlivé vyseparované komodity komunálneho odpadu je taktiež možné (po dohode) odovzdať v areáli úseku služieb v triediarni komunálneho odpadu. Ďalej je možné odovzdať i svetelné zdroje – žiarivky, výbojky, autobatérie, elektroodpad, pneumatiky ai.

Aj touto cestou chceme apelovať na obyvateľov mesta, aby sa zapájali do separovaného zberu, využívali možnosť uloženia biologicky rozložiteľného odpadu na mestskej kompostárni, udržiavali poriadok na zberných miestach a nevytvárali z nich „smetisko“. Dodržiavali harmonogram zberu v súlade s kalendárom zvozu.

Veľkým rizikom, na ktoré chceme aj touto cestou upozorniť, je nebezpečenstvo pri spaľovaní tuhého komunálneho odpadu v kachliach a kotloch na tuhé palivo. Nedokonalým spaľovaním plastov pri nízkej teplote vzniká zmes nebezpečných chemických látok, ako napr. dioxýny, karcinogénne látky a iné. Ten kto spaľuje, znečisťuje ovzdušie nielen sebe, ale i celému okoliu nebezpečnými látkami v obrovských koncentráciách.

Zároveň upozorňujeme, že spaľovanie odpadu v kachliach a kotloch je i porušovaním platnej legislatívy SR a Všeobecne záväzných nariadení mesta Hurbanova, za čo dotknutým môže hroziť finančný postih vo forme pokuty, priestupku.

V súvislosti s odpadmi by si každý človek mal uvedomiť, že žije v určitom spoločenstve, prostredí. Preto by nemal sebecky myslieť a starať sa len o svoje blaho, ale spoločným pričinením dbať o maximálnu minimalizáciu nepriaznivého zaťaženie prírody. Len tak vytvorí pre seba, svojich blízkych a ostatných obyvateľov čisté, zdravé a krásne prostredie.

Za dôkladné separovanie a starostlivosť o naše životné prostredie ďakujeme.

Mestský úrad Hurbanovo


Zverejnené dňa: 23. október 2018, 13:27 hod. | Web@Social Media Administrator