Návrh dodatku č.4 k VZN č.105 o určení výšky finančných prostr. na dieťa MŠ, žiaka ZUŠ a šk. zariadení v zriaď. pôsobnosti mesta

Mesto Hurbanovo v zmysle § 6 zákona č. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN)

Znenie:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

/Návrh/ Dodatok č.4 k VZN č.105 [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 28. november 2017, 10:48 hod. | Web@Social Media Administrator