Návrh rozpočtu Mesta Hurbanovo na roky 2024, 2025 a 2026

Mesto Hurbanovo v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 a § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 369/1990 Z.z. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje Návrh rozpočtu Mesta Hurbanovo na roky 2024, 2025 a 2026.

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu rozpočtu v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice cestou podateľne Mestského úradu v Hurbanove, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo.


Návrh:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 


Dokumenty na stiahnutie:

Návrh rozpočtu na roky 2024, 2025, 2026 – bežné, kapitálové a FO [211kB, .PDF]

Informatívny rozpis položiek návrhu rozpočtu na roky 2024 2025 2026[146kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 12. február 2024, 14:04 hod. | Web@Social Media Administrator