Návrh VZN č. 119 o Trhovom poriadku pre príležitostný trh

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické

osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne

do zápisnice cestou podateľne Mestského úradu v Hurbanove, ul. Komárňanská č. 91.

947 01 Hurbanovo.

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Návrh VZN č. 119 o Trhovom poriadku pre príležitostný trh [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 19. apríla 2017, 16:23 hod. | Web@Social Media Administrator


Zverejnené dňa: 19. apríl 2017, 16:29 hod. | Web@Social Media Administrator