Návrh VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu (ÚPN) mesta Hurbanovo č. 5 a ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo č. 72, schválené uznesením MZ č. 116/2007zo dňa 13.09.2007, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta Hurbanovo v znení neskorších zmien schválených uznesením MZ č. 422/2009 zo dňa 29.01.2009

Mesto Hurbanovo prostredníctvom svojho orgánu – mestského zastupiteľstva podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení) a v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona o obecnom zriadení , sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice cestou podateľne Mestského úradu v Hurbanove, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo.

Znenie návrhu:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Návrh VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov ÚPN mesta Hurbanovo č. 5 a ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 72[138kB, .PDF]

Záväzná časť – Zmeny a doplnky Územného plánu (ÚPN) mesta Hurbanovo[538kb, .PDF]

Výkres regulácie a verejnoprospešných stavieb [6,27Mb, .PDF]


Zverejnené dňa: 11. máj 2023, 12:55 hod. | Web@Social Media Administrator