Návrh VZN o určení názvov ulíc v meste Hurbanovo v jeho mestských častiach Holanovo, Konkoľ, Nová Trstená, Vék a Zelený Háj

Mesto Hurbanovo zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení názvov ulíc v meste Hurbanovo v jeho mestských častiach
Holanovo, Konkoľ, Nová Trstená, Vék a Zelený Háj nasledovne:

Dňom vyvesenia začína plynúť dvadsaťosemdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice cestou podateľne Mestského úradu v Hurbanove, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo.

Znenie návrhu:Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Návrh VZN o určení názvov ulíc v meste Hurbanovo v jeho mestských častiach Holanovo, Konkoľ, Nová Trstená, Vék a Zelený Háj[167kB, .PDF]

Grafické znázornenie ulíc – mestská časť Holanovo[450kB, .PDF]

Grafické znázornenie ulíc – mestská časť Konkoľ[411kB, .PDF]

Grafické znázornenie ulíc – mestská časť Nová Trstená[742kB, .PDF]

Grafické znázornenie ulíc – mestská časť Vék[1520kB, .PDF]

Grafické znázornenie ulíc – mestská časť Zelený Háj[1757kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 12. august 2019, 12:39 hod. | Web@Social Media Administrator