Návrh VZN o príspevkoch v školstve

Mesto Hurbanovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona NR SR č. 369/1990 Z.z. O obecnom zriadení a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia o príspevkoch v školstve.

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice cestou podateľne Mestského úradu v Hurbanove, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo.

Znenie návrhu:Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o príspevkoch v školstve[90kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 8. jún 2021, 14:49 hod. | Web@Social Media Administrator