Návrh VZN o zrušení VZN č. 106 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka školy alebo školského zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a jeho dodatku č. 8

Mesto Hurbanovo zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zrušení Všeobecne záväzného nariadenie mesta č. 106 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka školy alebo školského zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a jeho dodatku č. 8 nasledovne:

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice cestou podateľne Mestského úradu v Hurbanove, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo.

Znenie návrhu:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Návrh VZN o zrušení VZN č. 106 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka školy alebo školského zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a jeho dodatku č. 8[152kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 13. január 2022, 7:30 hod. | Web@Social Media Administrator