Občianska poriadková služba Hurbanovo

podpora-post

Hlavný cieľ projektu: Riešenie poriadku a bezpečnosti v meste Hurbanovo a zvýšenie finančnej gramotnosti, zamestnateľnosti a zamestnanosti marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov
 
Trvanie projektu: 07/2019 – 06/2021
Nenávratný fin. príspevok:  92 297,21 EUR
Typ projektu: Dopytovo orientovaný projekt
   
Riadiaci orgán:  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje doručil Mestu Hurbanovo dňa 20.05.2019 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom „Občianska poriadková služba Hurbanovo“, kód žiadosti NFP312050S193. Nenávratný finančný príspevok bol schválený vo výške 92 297,21 €, pričom celkové náklady projektu predstavujú sumu 97 154,96 €.

Mesto Hurbanovo v rámci projektu Občianska poriadková služba Hurbanovo vytvorí 4 člennú Občiansku poriadkovú službu na plný úväzok s pôsobnosťou na území Mesta Hurbanovo. Trvanie projektu je od 07/2019 do 06/2021. Cieľovou skupinou sú príslušníci marginalizovanej rómskej komunity.

Úlohou členov OPS Hurbanovo bude aktívnou účasťou, asertívnym zasahovaním, vyjednávaním, vlastným príkladom a osobnou aktívnou účasťou ovplyvňovať komunitu v meste Hurbanovo k zlepšeniu svojho vlastného života, k dodržiavaniu verejného poriadku, nepoškodzovaniu a ochrane svojho majetku i majetku druhých.

Členovia OPS Hurbanovo budú príslušníkov komunít podnecovať k ochrane životného prostredia a nevytváraniu čiernych skládok odpadu. Budú zabezpečovať aj bezpečnosť školopovinných detí, hlavne počas ich odchodu do a zo školy, zabezpečovaním ich bezpečného prechodu cez cestu a upozorňovaním detí na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu, čím ich budú vychovávať a učiť určitým pravidlám. Členovia Občianskej poriadkovej služby budú predchádzať vzniku deviantného správania v rómskej komunite upozorňovaním príslušníkov MRK na negatívne dôsledky takejto činnosti, budú tiež monitorovať miesta, kde je predpoklad združovania sa osôb so sklonom k deviantnému správaniu a kriminalite a v prípade potreby budú kontaktovať a budú nápomocní Mestskej polícii v Hurbanove.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje


Zverejnené dňa: 3. júl 2019, 19:22 hod. | Web@Social Media Administrator