Opatrenie RÚVZ Komárno pri ohrození verejného zdravia účinné od 28.09.2020 od 6:00 hod. do odvolania

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne (ďalej len „RÚVZ Komárno“) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto opatrenia. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne nariadil nové opatrenia s účinnosťou od 28. septembra 2020 od 6:00 hod. až do odvolania.

Celé znenie:Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Opatrenie RÚVZ Komárno pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 28.09.2020 od 06:00 hod. do odvolania[105kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 28. september 2020, 8:32 hod. | Web@Social Media Administrator