Oznámenie miesta uloženia doporučenej zásielky pre adresátov podľa § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov SR v z.n.p.

Mesto Hurbanovo podľa § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že doleuvedení občania majú uloženú zásielku na Mestskom úrade v Hurbanove na správnom oddelení.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

PRIEZVISKO MENO ROK
NARODENIA
OZNAČENIE ZÁSIELKY

 

LAKATOŠOVÁ Kristína, 1987 8Csp/58/2021
KOLLÁROVÁ Priska, 1993 8Csp/154/2020
LAKATOŠ Alex, 1999 17Csp/75/2021
ILLÉS István, 1972 10Csp/119/2021

Zverejnené dňa: 22. október 2021, 11:40 hod. | Web@Social Media Administrator