Oznámenie miesta uloženia písomností pre adresátov podľa § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov SR v z.n.p. | 07. jún 2024

Mesto Hurbanovo podľa § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že doleuvedení občania majú uloženú zásielku na Mestskom úrade v Hurbanove na správnom oddelení.*

Az Ógyallai Városi Hivatal a későbbi jogszabályokkal teljes szövegű, a Szlovák Köztársaság állampolgárainak lakhelybejelentéséről és a Szlovák Köztársaság lakosságnyilvántartásról szóló 253/1998 sz. törvény 5. § értelmében tájékoztat, hogy a következő személyek részére küldemény érkezett, amelyet a Ógyallai Városi Hivatal Közigazgatási Osztályán vehetnek át.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.


PRIEZVISKO MENO ROK
NARODENIA
OZNAČENIE ZÁSIELKY

 

ZVEREJNENIE OD: 07.06.2024 DO: 24.6.2024

LÉVAY František neuvedené odosielateľ: Exekútorský úrad JUDr. Natália Ďuráková,
Písomnosť č. Ex 42/24
ILLÉS István neuvedené odosielateľ: Okresný súd Komárno,
Písomnosť č. 10Csp/119/2021
LAKATOŠOVÁ Kristína neuvedené odosielateľ: Daňový úrad Nitra pobočka Komárno,
Písomnosť č. 1O1578828/2024

Posledná aktualizácia: 07.06.2024


Zverejnené dňa: 7. jún 2024, 8:32 hod. | Web@Social Media Administrator