Oznámenie miesta uloženia písomností pre adresátov podľa § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov SR v z.n.p.

Mesto Hurbanovo podľa § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že doleuvedení občania majú uloženú zásielku na Mestskom úrade v Hurbanove na správnom oddelení.*

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

PRIEZVISKO MENO DÁTUM
NARODENIA
OZNAČENIE ZÁSIELKY

 

KOUTNÝ Vladimír, JUDr. 02.11.1964  odosielateľ: MV SR, Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad odbor sociálneho zabezp.,
zn.: SPOU-OSZ-40655-12/2019-VZ „R“
* ak osobitý predpis neustanovuje inak

Zverejnené dňa: 16. január 2020, 13:45 hod. | Web@Social Media Administrator