Oznámenie miesta uloženia písomností pre adresátov podľa § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov SR v z.n.p.

Mesto Hurbanovo podľa § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že doleuvedení občania majú uloženú zásielku na Mestskom úrade v Hurbanove na správnom oddelení.*

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

PRIEZVISKO MENO ROK
NARODENIA
OZNAČENIE ZÁSIELKY

 

ZVEREJNENIE OD: 19.05.2023 DO: 05.06.2023

FÚROVÁ Judita 1990 odosielateľ: Okresný súd Komárno,
Písomnosť č. 6Csp/50/2023-77
BALOGH Milan 1976 odosielateľ: Okresný súd Komárno,
Písomnosť č. 7Er/228/2013

Posledná aktualizácia: 05.06.2023


Zverejnené dňa: 19. máj 2023, 13:50 hod. | Web@Social Media Administrator