Oznámenie miesta uloženia písomností pre adresátov podľa § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov SR v z.n.p.

Mesto Hurbanovo podľa § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že doleuvedení občania majú uloženú zásielku na Mestskom úrade v Hurbanove na správnom oddelení.*

Az Ógyallai Városi Hivatal a későbbi jogszabályokkal teljes szövegű, a Szlovák Köztársaság állampolgárainak lakhelybejelentéséről és a Szlovák Köztársaság lakosságnyilvántartásról szóló 253/1998 sz. törvény 5. § értelmében tájékoztat, hogy a következő személyek részére küldemény érkezett, amelyet a Ógyallai Városi Hivatal Közigazgatási Osztályán vehetnek át.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.


PRIEZVISKO MENO ROK
NARODENIA
OZNAČENIE ZÁSIELKY

 

ZVEREJNENIE OD: 30.11.2023 DO: 15.12.2023

LAKATOŠOVÁ Angelika 2000 odosielateľ: Okresný súd Komárno,
Písomnosť č. 7C/16/2023-64 rozsudok
LÉVAI Erik 1990 odosielateľ: Okresný súd Komárno,
Písomnosť č. 8Csp/54/2023
FÚROVÁ Judita 1990 odosielateľ: Okresný súd Komárno,
Písomnosť č. 6Csp/50/2023
STOJKOVÁ Malvína 1994 odosielateľ: Okresný súd Komárno,
Písomnosť č. 9Er/1045/2006-13
RÓZSA Norbert 1998 odosielateľ: Okresný súd Komárno,
Písomnosť č. 5Csp/8/2023-134 rozsudok
STOJKA Rudolf 1973 odosielateľ: Okresný súd Komárno,
Písomnosť č. 5Csp/45/2023-75
HERÁKOVÁ Žaneta 1975 odosielateľ: Okresný súd Komárno,
Písomnosť č. 17Csp/73/2023

Posledná aktualizácia: 30.11.2023


Zverejnené dňa: 30. november 2023, 14:54 hod. | Web@Social Media Administrator