Oznámenie miesta uloženia písomností pre adresátov podľa § 5 zákona 253/1998 Z.z. | Poplatok za odvoz komunálneho odpadu

Mestský úrad v Hurbanove v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že doleuvedení občania maj uloženú zásielku na Mestskom úrade v Hurbanove na správnom oddelení.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.


Celé znenie:


Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o uložení zásielky – poplatok za odvoz komunálneho odpadu[141kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 17. apríl 2024, 11:46 hod. | Web@Social Media Administrator