Oznámenie miesta uloženia písomnosti – Zoltán VRABEC, nar. 07.05.1961

Mestský úrad v Hurbanove v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že doleuvedení občania maj uloženú zásielku na Mestskom úrade v Hurbanove na správnom oddelení.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Verejná vyhláška:

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie miesta uloženia písomnosti – Zoltán VRABEC, nar. 07.05.1961 | Hurbanovo [166kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 21. november 2019, 7:56 hod. | Web@Social Media Administrator