Oznámenie o dražbe č. 1_2022 | Súbor nehnuteľnosti (pozemky a stavby) evidované na LV č. 1171

Spoločnosť triple services s.r.o ako dražobník v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoDD”) vyhlasuje v zmysle ustanovenia§ 17 ods. 3 ZoDD konanie dražby.


Oznámenie:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 


Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o dražbe č. 1_2022 [4,67MB, .PDF]


Zverejnené dňa: 20. júl 2022, 14:41 hod. | Web@Social Media Administrator