Oznámenie o opakovanej dražbe č. 4/2018 | REAL AUCTION, spol. s.r.o.

Mesto Hurbanovo zverejňuje na úradnej tabuli a na webovej stránke Mesta Hurbanovo v zmysle §11 ods. 4 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v z.n.p. oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 4/2018.

Znenie:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o opakovanej dražbe č. 4/2018 | REAL AUCTION, spol. s.r.o. [248kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 28. február 2019, 8:15 hod. | Web@Social Media Administrator