Oznámenie o podanom odvolaní voči Rozhodnutiu o umiestnení stavby FTTX Hurbanovo – Bajč

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti, ktorú dňa 26.1.2018 podal Dávid Kondicz – Konfer Networks, IČO: 43040187 vydal dňa 20.04.2018 rozhodnutie pod č.sp. 313-6565/2018, i.č. 26/2018-2 ÚR na stavbu FTTX Hurbanovo – Bajč. Proti tomuto rozhodnutiu podala Rímskokatolícka cirkev, Trnavská Arcidiecéza v zákonnej lehote odvolanie. Účastníci konania sa môžu vyjadriť k podanému odvolaniu do 10 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Výzva:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

Toto oznámenie sa vyhlasuje ako verejná vyhláška spôsobom v mieste obvyklým vyvesením na úradnú tabuľu Mesta Hurbanovo na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o podanom odvolaní voči Rozhodnutiu o umiestnení stavby FTTX Hurbanovo – Bajč [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 12. jún 2018, 9:47 hod. | Web@Social Media Administrator