Oznámenie o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania – Rodinný dom, E. Laginová

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie územného konania so stavebným konaním a podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného územného a stavebného konania. Účastníci konania môžu svoje námietky podať do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Verejná vyhláška:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

Toto oznámenie sa vyhlasuje ako verejná vyhláška spôsobom v mieste obvyklým vyvesením na úradnú tabuľu Mesta Hurbanovo na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania – Rodinný dom, E. Laginová [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 13. jún 2018, 9:38 hod. | Web@Social Media Administrator