Oznámenie o uložení doporučenej zásielky Č.j.: 2977_2510_2022 | M. Stojková, 947 01 Hurbanovo

Mesto Hurbanovo ako príslušný správny orgán podľa § 6 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) týmto vykonáva z dôvodu, že správnemu orgánu nie je známy pobyt adresáta, doručenie písomnosti verejnou vyhláškou.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Verejná vyhláška:

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky Č.j. 2977_2510_2022 | M. Stojková [81kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 2. február 2023, 15:47 hod. | Web@Social Media Administrator