Oznámenie o uložení doporučenej zásielky Č.p.: 2471_13517_2023 – D. Stojková, 947 01 Hurbanovo

Mestský úrad v Hurbanove v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že doleuvedení občania majú uloženú zásielku na Mestskom úrade v Hurbanove na Správnom oddelení.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.


Oznámenie:


Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky č.p. 2471_13517_2023 – D. Stojková[120kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 11. september 2023, 9:44 hod. | Web@Social Media Administrator