Oznámenie o uložení zásielky

Mestský úrad v Hurbanove v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že doleuvedení občania majú uloženú zásielku na Mestskom úrade v Hurbanove, na správnom oddelení. Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Oznámenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – - – - – - – -

Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o uložení zásielky [334kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 5. september 2018, 16:43 hod. | Web@Social Media Administrator