Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny | žiadateľ: Helena Žigová

Mesto Hurbanovo, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. a), d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 5 pracovných dní. Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, posledný deň tejto lehoty sa považuje za lehotu, ktorú orgán určil na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní.


Oznámenie:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 


Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín – Helena Žigová[190kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 29. máj 2024, 14:34 hod. | Web@Social Media Administrator