Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania: Nájomný bytový dom 8 b.j., Obec Pribeta

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z.n.p, posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby (novostavba): Nájomný bytový dom 8 b.j. v zastavanom území obce Pribeta ktorý podal navrhovateľ Obec Pribeta, IČO 00306649, a na základe posúdenia oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje za účelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním nasledovne:

Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania: Nájomný bytový dom 8 b.j., Obec Pribeta [341kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 19. september 2019, 20:24 hod. | Web@Social Media Administrator