Oznámenie o začatí územného konania – líniová stavba “FTTX Hurbanovo – Bajč”

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”) a na základe určenia Okresného úradu Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky č. OU-NR-OVBP-2-2017/037260-002 zo dňa 5.10.2017, v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania účastníkom konania (§ 36 ods. 4 stavebného zákona – líniová stavba) verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom osobitne, obvyklou formou nasledovne:

Oznámenie:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o začatí územného konania – líniová stavba “FTTX Hurbanovo – Bajč” [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 7. február 2018, 11:38 hod. | Web@Social Media Administrator