Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanom podľa § 7 ods. 1. písm. f) zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov SR v z.n.p. | 10. apríl 2024

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1. písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušil(a) trvalý pobyt nasledovným občanom dňom 10.4.2024:

PRIEZVISKO MENO DÁTUM NARODENIA

 

GÓTH Baltazár 1959

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Hurbanovo.

V Hurbanove, dňa 10.4.2024


Zverejnené dňa: 10. apríl 2024, 9:02 hod. | Web@Social Media Administrator