Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanom podľa § 7 ods. 1. písm. f) zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov SR v z.n.p. | 20. marec 2024

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1. písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušil(a) trvalý pobyt nasledovným občanom dňom 20.3.2024:

PRIEZVISKO MENO DÁTUM NARODENIA

 

STOJKOVÁ Adriana 2008

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Hurbanovo.

V Hurbanove, dňa 20.3.2024


Zverejnené dňa: 20. marec 2024, 14:32 hod. | Web@Social Media Administrator