Povolenie o odstránení rodinného domu, Pribeta, Hlavná 498 (Verejná vyhláška)

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), preskúmal žiadosť o povolenie odstránenia stavby, (…) a na základe tohto preskúmania podľa § 88 ods. 3 a § 90 stavebného zákona a § 25 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona rozhodol:

Rozhodnutie:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Povolenie o odstránení rodinného domu, Pribeta, Hlavná 498 (Verejná vyhláška) [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 15. marec 2018, 10:25 hod. | Web@Social Media Administrator