Pozvánka na 1. ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 16. november 2022

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 1. – ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa

16. novembra 2022 (streda) od 16:00 hod.

vo veľkej sále Kultúrneho domu Hurbanovo.


 

NÁVRH PROGRAMU ROKOVANIA:

 1. Zahájenie – otvorenie zasadnutia
  1. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
  2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného mestského zastupiteľstva predsedníčkou mestskej volebnej komisie vo voľbách do orgánov samosprávy mesta, ktoré sa konali dňa 29.10.2022
  3. Zloženie sľubu primátora Mesta Hurbanovo
  4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva
  5. Vystúpenie primátora mesta
 2. Schválenie programu rokovania ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
 3. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
 4. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva
 5. Zriadenie komisií mestským zastupiteľstvom ako svojich poradných, iniciatívnych a kontrolných orgánov na celé volebné obdobie
 6. Voľba predsedov komisií zriadených mestským zastupiteľstvom
 7. Návrh na zriadenie mestskej rady
 8. Určenie platu primátora mesta
 9. Schválenie sobášiacich na volebné obdobie 2022 – 2026
 10. Diskusia
 11. Záver

Mgr. Peter Závodský
primátor mesta Hurbanovo


Zverejnené dňa: 9. november 2022, 16:38 hod. | Web@Social Media Administrator