Pozvánka na 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 14. septembra 2017

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa

14. septembra 2017 (štvrtok) od 17:00 hod.

v Kultúrnom stredisku mesta Hurbanovo.

 

Návrh programu rokovania:

 1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky
 2. Voľba hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo
 3. Interpelácia
 4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
 5. Plnenie rozpočtu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hurbanovo a plnenie rozpočtu Mesta Hurbanovo za I. polrok 2017
 6. Návrh zmeny rozpočtu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hurbanovo a II. zmena rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2017
 7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta: Trhový poriadok a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
 8. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta o obmedzení a zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach
 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Hurbanovo č. 1/2015 a ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hurbanovo MZ č. 116/2007 zo dňa 13.9.2007, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu Mesta Hurbanovo v znení neskorších zmien MZ č. 422/2009 zo dňa 29.1.2009
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver

Mgr. Ildikó Basternák
primátorka mesta Hurbanovo


Posledná aktualizácia: 07. septembra 2017, 14:47 hod. | Web@Social Media Administrator


Zverejnené dňa: 7. september 2017, 14:50 hod. | Web@Social Media Administrator